თსუ საბავშვო უნივერსიტეტი
ENG

ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბი

პრეამბულა
რეგისტრაცია
კლუბის წესდება (ნიმუში)
კლუბების საქმიანობა